>


   
  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ***www.yergokduaile.tr.gg***
  HADİS-İ ŞERİFTE DUA
 

HADİS-İ ŞERİFTE DUA

Resūl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Büyük zorluklara dūēar olduğunuz zaman "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" zikr-i ce-mīlīne devam ediniz." (1)

"Cenāb-ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever." (2)

"Eğer bir kul, Cenāb-ı Hakk'a bir hususda duā eder de icābet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevāb yazılır." (3)

"Bir babanın oğlu iēin duāsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duāsı gibi makbuldür." (4)

"İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duāları reddolunmaz." (5)

"Ezān ile ikāmet arasında yapılan duā müs-tecābdır. Bu arada hemen duā ediniz."(6)

"Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lākin sālihlerin duāsı, nüzūl etmiş ve edecek olan elem ve musībeti def etmeğe ve kaldırmağa medār olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duā ediniz." (7)

"Kur'ān-ı Azīmü'ş-şan her ne vakit hatmolu-nursa akabinde yapılan bir duā müstecābdır." (8)

"Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duāsının kabul olunmamasını Cenāb-ı Hakk'tan istirhām eyledim." (9)

"Bir farz namazını huşū' ile edā eden kimsenin o namazın akabinde vakı' olacak bir duāsı müstecāb olur." (10)

"Mazlumun bedduāsından sakınınız. Zīra bir kıvılcım sür'atiyle semāya icabete yükselir."

Fācir de olsa mazlūmun duāsı makbūldür." (11)

"Cenāb-ı Allah buyurmuşdur ki: "Kim bana duā etmezse ona gadab ederim." (12) Zīrā bu hal ya gafletten, yahut kibirden ileri gelir

"Müslüman kardeşinin ayıp ve ēıplak yerlerini setrederek onu dünyāda rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenāb-ı Hakk kıyāmet gününde setreder." (13)

"Bir yerde yangın vuku' bulduğunu gördüğünüz zaman ''Allahü Ekber' diyerek tekrar tekrar tekbīr alınız. Zīra tekbir yangını söndürür." (14)

"Dünyānın geniş vakitlerinde, yani sıhhat ve servet ve asāyiş ve emniyet gibi esbāb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenāb-ı Hakk'a ibādet ve tāat ile kendini takdīm et ki muzāyakalı sıkıntılı bir zamanda seni lutf ile yād edip gözetsin."(15)

"Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duā kazaya siper olur." (16)

"Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın duā ve ricasını da Allah kesip atar." (17)

"Bir mü'mine yapılan zillet ve hakareti görüpde men'ine muktedir olduğu halde muāvenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelīl eder." (18)

"Her kim duālarının kabūlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdādına yetişsin." (19)

"İşlerde istihāre edenler, yani Allah'dan hayır dileyerek rızāsına muvafık hareket edenler zarar etmezler. İstişāre edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdār-i maīşetinde isrāf etmeyip i'tidāl yolunu iltizām edenler de fakr u zarurete düşmezler." (20)

"Bir işe başlamak istediğin zaman ākıbetini iyice tefekkür edip hayr u sevābı mūcib ise devam et, şerr ü ıkābı mūcib ise ictināb et!" (21)

"Hikmet on parēadır. Dokuzu uzlette, diğer biri de sükūttadır. Yāni mālāyāniden, kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfzeylemektedir." (22)


"Akāid-i fāside ve bid'at sāhiplerinin amellerini, ibādetlerini Cenāb-ı Allah kabul etmek istemez." (23) Eğer tevbe edip ehl-i sünnet ve'l-cemāat i'tikadına rūcū' ederlerse kabūl eder.

Ebū Hüreyre radıyallahu anh der ki: Resūl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

"Her bir peygambere etmesi iēin bir duā verilmiştir. Ben ise ümmetime şefāat olmak üzere duāmı āhirete bırakmak istiyorum." (24)

Enes bin Mālik'den gelen rivayette ise Resūl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

"Her bir nebī Allah'dan bir dilekte bulundu. Yahud, her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duāsı vardı. Her biri duāsını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duāmı kıyāmet gününde ümmetim iēin şefāat kıldım." buyurmuşlardır.

Enbiyāy-ı izāmın her duāsının müstecāb olması kuvvetle umulur ise de, kat'ī olmayıp yalnız bir duālarının kesin olarak kabūl edileceği kendilerine bil-dirilmişdir. O duā, her bir nebīye Allah tarafından husūsī olarak verilen duādır.

Ezcümle Hazret-i Ādem -aleyhisselām bu müstecāb duāsını tevbesinin kabūl olması iēin; Hazret-i Nuh aleyhisselām- kavmininin helāki ve berāberindeki mü'minlerin kurtulması iēin, Hazret-i İbrahim-aleyhisselām- -i Mükerreme ve Beytullah iēin, Hazret-i Mūsā -aleyhisselām- Fir'avn'ın helāki iēin, Hazret-i īsā -aleyhisselām- gökten bir māide, sofra indirilmesi iēin etmişler ve müstecāb olmuşdur.

Hazret-i Resūl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz ise, bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından te'min olunan duāsını, ümmetine şefāat iēin āhirete bırakmıştır. Ne mutlu O'nun sünnetine sımsıkı sarılan mü'minlere.


 

(1) Ebū Dāvud, Vitr, 25; Tirmizī Kıyāme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I/336.
(2) Kenzū'l-irfān 57 (Camiu's-sağīr'den)
(3) a.e. göst. yer.
(4) Keşfü'l-hafā, 1/495 (Deylemī'den)
(5) Tirmizī, Birr, 5.
(6) Tirmizī, Salat, 44, Deavāt, 128; Ebū Dāvud, Salāt, 35.
(7) Tirmizī Deavāt, 101; İbn Hanbel, Müsned, 5/224.
(8) Kenzü'l-irfan, 59 (Camiu's-sağīr'den) Dārimī, Fezailü'l-Kur'ān. 33.
(9) a.e. göst. yer. Keşfü'l-hafā, 1/404 (Dārekutnī'den)
(10) Buhārī, Cihād, 180; Müslim, īman, 39; Ebū Dāvud, Zekāt, 5; Tirmizī, Zekāt, 6; İbn Māce, Zekāt, 6;Dārimī, Zekāt 1; Muvatta, Da'vetü'l-mazlūm, 1; İbn Hanbel, Müsned, 1/333.
(11) Keşfü'lhafā, 1/405 İbn Hanbel, Müsned'den
(12) İbn Māce, Duā, 1; İbn Hanbel, 3/477
(13) Buhārī, Mezālim, 3; Müslim, Birr, 58; Ebū Dāvud, Edeb, 28; Tirmizī, Birr; 19; İbn Mace, Mukaddime, 17; İbn Hanbel, Müsned, 3/91, 252.
(14) Keşfü'l-hafā, 1/89.
(15) İbn Hanbel, Müsned, 1/307; Tirmizī, Deavāt, 9.
(16) Buhārī, Mevākītü-salāt, 5; Müslim, İmān, 137; Ebū Dāvud, Edeb, 130; Tirmizī, Salāt, 13; Neseī, Mevākīt, 51; İbn Māce, Edeb, l.
(17) Keşfü'l-hafā, 2/272 (Ahmed b. Hanbel, Müsned'den)
(18) İbn Hanbel, Müsned, 3/487.
(19) Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned, 3/32.
(20) Keşfü'l-hafā, 2/185 (Taberānī'den)
(21) Kenzü'l-irfan.
(22) Keşfü'l-hafā, 1/363 (İbn Adiyy'den)
(23) İbn Māce, Mukaddime, 7.
(24) Müslīm, īman, 334, 335 vd. Buhārī, Deavat, I; Tirmizī, Deavāt, 130; İbn Māce, Zühd, 37; Dārimī, Rikak, 85; Muvatta", Kur'ān, 26.
 

 

 
  sitemizin kuruluşundan itibaren 6804 ziyaretçikişiler burdaydı! ***yergokduaile.tr.gg***  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=